Regulamin korzystania z usługi www.prawo.dobreosk.pl.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Poprzez określenia występujące w niniejszym regulaminie należy rozumieć:     
- Operator - SPH CREDO Jacek Bogusławski, adres: Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, NIP: 764-100-02-85, REGON 570237261, tel./faks 67 214 22 88

- Usługa - korzystanie z serwisu http://prawo.dobreosk.pl.
- Cennik - cennik korzystania z Usługi będący integralną częścią regulaminu
- Klient - osoba korzystająca z Usługi na podstawie umowy zawartej z Operatorem.

2. Przed skorzystaniem z Usługi Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się
z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go w całości przestrzegać. Brak potwierdzenia, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu, uniemożliwia zawarcie Umowy przez Klienta z Operatorem.

3. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.

4. Usługa jest świadczona w kilku pakietach abonamentowych. Czas dostępu do usługi oraz cenę abonamentów określa Cennik.

5. Zmiany w pakietach abonamentowych, niepowodujące zmniejszenia ich funkcjonalności nie stanowią zmiany regulaminu.


II. Umowa na korzystanie z serwisu

1. Klient zawiera z Operatorem umowę na Usługę poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego przez Operatora na stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Okres na jaki zostanie zawarta umowa wynikać będzie z wyboru przez Klienta odpowiedniej opcji cenowej określonej  w Cenniku. Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Usługi dopiero po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty dokonanej przez Klienta.

3. Dokonanie przez Operatora zmiany Cennika nie ma wpływu na okres obowiązywania umowy w odniesieniu do elementów Usługi wykupionych przed zmianą Cennika.

4. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Usługi osobom trzecim.

5. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) złamania przez Klienta postanowień rozdziału V niniejszego regulaminu. 
b) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji, 
c) trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.
d) podejmowania przez Klienta nieuprawnionych prób ingerencji w aplikację internetową.

6. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 6 skutkuje koniecznością zwrotu Klientowi uiszczonych przez niego opłat stosunkowo do nie wykorzystanego czasu obowiązywania umowy.

7. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Operatora będą kierowane do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie wypełniania formularza przy rejestracji.

III. Cennik

1. W ramach abonamentu płatnego (wersja PRO) każdy z klientów ma zapewniony:

- dostęp do orzeczeń i ujednoliconych aktów prawnych,

- wyszukiwanie w treści aktów prawnych,

- widok pełnej treści aktu prawnego,

- widok zmian wraz z porównaniem różnic.

2. Wersja PRO dostępna jest w trzech terminowych okresach abonamentowych:

- abonament miesięczny w cenie: 15 zł brutto,

- abonament półroczny w cenie: 90 zł brutto,

- abonament roczny w cenie: 180 zł brutto.

3. W ramach akcji promocyjnych cena dostępu do usługi może ulegać wahaniom od wyżej wskazanych. Ceną obowiązującą przez cały okres abonamentowy jest cena dostępna w serwisie w dniu zakupu. Wzrost ceny nie uprawnia Operatora do ubiegania się o dopłatę od dotychczasowych klientów, którzy wykupili dostęp do usługi przed podwyższeniem ceny. Analogicznie obniżenie ceny zakupu abonamentu nie uprawnia klientów, którzy wykupili dostęp przed wprowadzeniem zmiany ceny do ubiegania się o zwrot nadpłaty.

4. Płatności on-line, obsługiwane są przez serwis PayU.


IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora

1. Operator deklaruje, że czynić będzie starania do zapewnienia jak najwyższej efektywności działania Usługi, jednakże dopuszcza możliwość występowania przerw w możliwości korzystania z Usługi przez Klienta. 

2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych. Operator będzie w miarę możliwości informował Klientów o planowanych przerwach konserwacyjnych i deklaruje ich prowadzenie w godzinach nocnych pomiędzy 22:00
a 6:00.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, bez powiadomienia o tym Klienta, w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową. 

4. Operator zachowa w tajemnicy wszelkie dane przekazane mu przez Klienta, o ile nie będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie przepisów prawa i na żądanie uprawnionego organu.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy o świadczenie Usługi. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powstałe w wyniku korzystania
z Usługi.


V. Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient ma prawo i obowiązek korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem,
w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.

2. Klient jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.  

3. Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji. Wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążać będą Klienta.

4. Klient bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.

5. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wykupienia dostępu do usługi.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Klient zgłasza Operatorowi reklamację świadczonej Usługi w terminie 1 miesiąca od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. Po upływie powyższego terminu Operator uprawniony jest do odmowy rozpoznania reklamacji.

2. Reklamacje zgłaszane będą na adres kontakt@prawo.dobreosk.pl

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz treść żądania Klienta

4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.


VII. Prawa autorskie. 

Majątkowe prawa autorskie do Usługi, jej części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą wyłącznie do Usługodawcy lub Usługodawca posiada prawo do dysponowanie nimi.


VIII. Ochrona danych osobowych, korespondencja między stronami

1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji Usługi.

2. Klient poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych danych osobowych na potrzeby świadczenia Usługi oraz
w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przez Operatora oraz oświadcza, iż wie, że ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji. 

3. W zakresie pieczy nad uzyskanymi w trakcie trwania umowy danymi Operator przestrzegać będzie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych z dnie 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.).

4. Klient poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Operatora, za pomocą Śródków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Klient wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Usługi winien kierować na adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@prawo.dobreosk.pl


IX. Postanowienia końcowe.

1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.10.2015 r.

 

 

 

Płatności obsługuje